Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available

قابلیت Full Command Line Interface

قابلیت Integration با کلیه ابزارهای خارجی

پشتیبانی از ذخیره سازی چهارصد هزار رخداد در ثانیه

امکان آپدیت آنلاین در صورت اتصال سامانه به اینترنت

پشتیبانی از راهنمای آنلاین و Forum های تخصصی

پشتیبانی از Market Place به منظور توسعه قابلیتهای سامانه

ارائه SDK برای برنامه نویسان و متخصصان به منظور تولید افزونه های کاربردی

قابلیت پیاده سازی سامانه بصورت کاملا توزیع شده بر اساس نیاز مشتری

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOC Logo
Image is not available

Investigation Panel

پنجره ای کارا در جهت تحلیل رخدادها و کشف حوادث
در کلیه محصولات خانواده CoreSolution

فروشگاه اینترنتی CoreSolution

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available

تنها مرجع برای تهیه کلیه افزونه های سامانه های خانواده

Image is not available

CoreSolution Processing Language

لذت جستجوی Command Line در محیط وب

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
 • logo 09    logo 01     logo18-18     logo 02    logo 06     logo 14     logo 08      logo 10    logo 05
  logo 09    logo 01     logo18-18
  logo 09     logo 01    logo18-18    logo 02    logo 06
 • logo 15     logo 07    logo 18    logo 15   logo 12     logo 10     logo 11      logo 16   logo 04
  logo 02    logo 06     logo 14
  logo 14    logo 08    logo 10    logo 05  logo 15
 • logo 13    logo 52   logo 18   logo 12     logo 11    logo 16   logo 04   logo 13   logo 15
  logo 08     logo 10    logo 05
  logo 07     logo 18    logo 15   logo 12     logo 10
 • logo 09    logo 01    logo18-18     logo 02    logo 06    logo 14     logo 08    logo 10    logo 05
  logo 15    logo 07    logo 18
  logo 11    logo 16    logo 04logo 13    logo 52  
 • logo 15     logo 07    logo 18    logo 15   logo 12     logo 10    logo 11     logo 16    logo 04
  logo 15    logo 12     logo 10
  logo 18   logo 12     logo 11     logo 16   logo 04
 • logo 13   logo 52    logo 18  logo 12    logo 11       logo 16   logo 04     logo 13   logo 15
  logo 11     logo 16    logo 04
  logo 13  logo 15  logo 02    logo 06   logo18-18
 • logo 09    logo 01     logo18-18     logo 02    logo 06    logo 14   logo 08      logo 10    logo 05
  logo 13   logo 52    logo 18
  logo 14     logo 08     logo 10    logo 05  logo 15
 • logo 15    logo 07     logo 18    logo 15  logo 12     logo 10    logo 11    logo 16    logo 04
  logo 12   logo 11     logo 16
  logo 07    logo 18   logo 15    logo 12     logo 10
 • logo 13   logo 52    logo 18  logo 12     logo 11     logo 16    logo 04    logo 13   logo 15
  logo 04    logo 13   logo 15
    logo 11    logo 16    logo 04logo 13    logo 52  
 • logo 09    logo 01    logo18-18    logo 02     logo 06       logo 14     logo 08    logo 10    logo 05
  logo 09     logo 01    logo18-18
  logo 18   logo 12       logo 11     logo 16   logo 04
 • logo 15     logo 07     logo 18    logo 15   logo 12     logo 10    logo 11    logo 16    logo 04
  logo 02    logo 06     logo 14
  logo 13  logo 15  logo 02    logo 06   logo18-18
 • logo 13   logo 52    logo 18  logo 12     logo 11     logo 16   logo 04   logo 13   logo 15
  logo 08     logo 10    logo 05
  logo 14     logo 08     logo 10    logo 05  logo 15